برگزیده جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران – آذر 92

حضور در بیست چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش،پتروشیمی – اردیبهشت 98

حضور در نمایشگاه کار – بهمن 98